Phân trung lượng bón rễ EUR LYON 1

Phân trung lượng bón rễ EUR LYON 1
Thành phần

- Cân bằng độ pH trong đất
- Khử chua, hạ phèn, cải tạo đất
- Khắc phục khô cành, vàng lá
- Kích thích ra rễ cực mạnh

                                                   Dùng bón cho tất cả các loại cây trồng

nCây trồng

Cây kiến thiết

Cây kinh doanh

Cà phê, cao su, tiêu, ca cao, điều

250kg  –  450kg/ha/lần bón

500kg - 900kg/ha/lần bón

Sầu riêng, bưởi, chôm chôm, nhãn, xoài, bơ, thanh long và các loại cây ăn trái khác

200kg - 350kg/ha/lần bón

500kg - 700kg/ha/lần bón

Lúa, bắp, đậu, cà chua, cà rốt, các loại cây rau màu

350kg - 600kg/ha/lần bón

sản phẩm liên quan